กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

  งานกิจการนักเรียนเป็นอีกนึ่งภาระงานที่สำคัญสถานศึกษามีบทบาทหน้าที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ    รู้จัก ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน ที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เพื่อช่วยให้ครูเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนานักเรียนโดยผ่านกระบวนการวางแผนและการบริหารจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจสังคมการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี  ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้  ต้องพัฒนา ผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย  ภาคภูมิใจ  ในความเป็นชาติไทยเกิดการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่างๆ  ในโรงเรียน เทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์   มีจิตสาธารณะ  ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ปรับตัวมีเหตุผล  และมีภูมิคุ้มกัน สามารถเลือกดำเนินชีวิต อย่างผู้มีภูมิรู้และมีภูมิธรรม

         กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนอำนาจเจริญด้วยการนำของท่านผู้อำนวยการและท่านรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ได้เล็งเห็นความสำคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS เพื่อใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม ให้นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะของนักเรียนที่ดี มีคุณภาพ มีระเบียบวินัย และมีคุณธรรม ศีลธรรม และ เก่ง ดี มีสุข อย่างมีประสิทธิภาพ