เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 


         กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนอำนาจเจริญด้วยการนำของ ท่านผู้อำนวยการว่าที่ร้อยโท วิเศษ แก้วมีศรี และท่านรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน นายชาติโยธิน  ศรีวะรมย์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS เพื่อใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม ให้นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะของนักเรียนที่ดี มีคุณภาพ มีระเบียบวินัย และมีคุณธรรม ศีลธรรม และ เก่ง ดี มีสุข อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวกิจกรรมภายใน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 20 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มบริหารงานกจการนักเรียน โรงเรียนอำนาจเจริญ  ได้นำโปรแกรม Scan tools 4.0 มาให้ครูประจำชั้นใช้เป็นเครื่องมือในการทำงาน เช ...
  ส่ง 20 มิ.ย. 2562 14:23 โดย อนุรักษ์ ลาวิลาศ
 • ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการและรองคนใหม่ ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ว่าที่ร้อยโทวิเศษ  แก้วมีศรี ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่นายชาติโยธิน  ศรีวะรมย์สู่อ้อมกอดชาวฟ้าเหลืองด ...
  ส่ง 21 พ.ย. 2561 04:34 โดย อนุรักษ์ ลาวิลาศ
 • การวัดและประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข ...
  ส่ง 7 ต.ค. 2561 14:49 โดย อนุรักษ์ ลาวิลาศ
 • แบบสรุปรายงานประจำวัน smss ขั้นตอนการทำสรุป smss ในประจำวัน1. เปิดเข้าระบบ  smss.anc.ac.th2. เข้าระบบด้วยยูสเชอร์เนมของเจ้าหน้าที่3. ไปที่ระบบเข้าแถวมาเรียน คลิกที่ รายงาน ...
  ส่ง 23 ก.ค. 2561 17:03 โดย อนุรักษ์ ลาวิลาศ
 • แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ความฉลาดทางรมณ์ คือ ความสามารถทางอารมณ์ในการดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข การรู้จักความฉลาดทางอารมณ์ของตนเองเพื่อการพัฒนาและการใช้ศักยภาพตนเองในการดำเนินชีวิตครอบครัว การทำงานและการอยู่รวมก ...
  ส่ง 23 มิ.ย. 2561 20:45 โดย อนุรักษ์ ลาวิลาศ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ไฟล์ล่าสุด

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร

รองผู้อำนวยการ


นายชาติโยธิน  ศรีวะรมย์  
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
งาน/กิจกรรมในฝ่ายไฟล์ล่าสุด

แสดง 0 ไฟล์จากหน้า เอกสาร/รายงานการประชุม
     

จำนวนผู้มาเยี่ยมชม

 

โรงเรียนอำนาจเจริญ