เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
          กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนอำนาจเจริญด้วยการนำของ ท่านผู้อำนวยการนายนิยม  รักพรม และท่านรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน นางระเบียบ  ประทุมวัน ได้เล็งเห็นความสำคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS เพื่อใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม ให้นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะของนักเรียนที่ดี มีคุณภาพ มีระเบียบวินัย และมีคุณธรรม ศีลธรรม และ เก่ง ดี มีสุข อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • แบบสำรวจนักเรียนหลบเรียน หนีเรียน แบบสำรวจนี้ให้ครูผู้สอนทุกท่าน  แจ้งกลุ่มกิจการนักเรียน 1 ครั้ง / สัปดาห์ ในวันสุดสัปดาห์ หากพบนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค ...
  ส่ง 4 ธ.ค. 2564 00:50 โดย อนุรักษ์ ลาวิลาศ
 • การคัดกรองนักเรียน การคัดกรองนักเรียน       การคัดกรองนักเรียน เป็นการพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อการจัดกลุ่มนักเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการหาวิธีการท ...
  ส่ง 20 ก.ย. 2564 14:43 โดย อนุรักษ์ ลาวิลาศ
 • สรุปข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   การเยี่ยมบ้านนักเรียน        - แบบบันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียน  (สำหรับนักเรียนโรงเรียนอำนาจเจริญเท่านั้น)          - ดูผลการกรอก   ดาวน์โหลด ...
  ส่ง 12 ก.ย. 2564 20:04 โดย อนุรักษ์ ลาวิลาศ
 • การไว้ทรงผมของนักเรียน ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ การไว้ทรงผมของนักเรียน ปี 2563 การไว้ทรงผมของนักเรียน ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ การไว้ทรงผมของนักเรียน ปี 2563เนื้อหาในประกาศฉบับจริง ดังนี้ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบ ...
  ส่ง 24 ส.ค. 2563 21:04 โดย อนุรักษ์ ลาวิลาศ
 • แบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียนออนไลน์ เรียนเชิญคุณครูโรงเรียนอำนาจเจริญทุกท่าน ใช้แบบฟอร์มออนไลน์ในการเก็บข้อมูลในการเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยการนำลิ้งค์นี้ไปแจกนักเรียนทางเฟส หรือไลน์กลุ่มน ...
  ส่ง 10 ก.ย. 2564 02:17 โดย อนุรักษ์ ลาวิลาศ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 18 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกิจกรรมภายใน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 22 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ไฟล์ล่าสุด

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสารงาน/กิจกรรมในฝ่ายไฟล์ล่าสุด

แสดง 0 ไฟล์จากหน้า เอกสาร/รายงานการประชุม
     

จำนวนผู้มาเยี่ยมชม

 

โรงเรียนอำนาจเจริญ