ห้องเรียนสีขาว

https://sites.google.com/view/whiteclassroom

ความเป็นมาของห้องเรียนสีขาว

            โรงเรียนอำนาจเจริญ ให้ความสำคัญกับการดูแลนักเรียนในเรื่องยาเสพติด และอบายมุขต่างๆ จึงต้องการให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดได้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการของการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว จึงได้จัดทำคู่มือการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว โดยใช้แนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะช่วยเสริมให้สถานศึกษาได้ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการห้องเรียนสีขาว

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้นักเรียน ที่มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือได้รับคำปรึกษา แนะนำที่ถูกต้องเหมาะสม จาก ผู้ที่เป็นแกนนำ และอาจารย์ที่ปรึกษา/ครูแนะแนว
๒. เพื่อให้มีนักเรียนแกนนำในห้องเรียนดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตักเตือน แนะนำเพื่อนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อบายมุขที่เป็นสิ่งมัวเมาทั้งหลาย
 ๓. เพื่อให้ผู้บริหาร ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีนักเรียนแกนนำประจำห้อง และครูอาจารย์ที่ปรึกษา/ครูแนะแนว ให้คำปรึกษา  แนะนำและให้การช่วยเหลือ การอบรม การสนับสนุนกิจกรรม และติดตามประเมินผลโดยร่วมมือกันทุกฝ่าย
4.. สถานศึกษาทุกแห่งในเขตพื้นที่การศึกษา มีการดำเนินการโครงการห้องเรียนสีขาว ตลอดจนเป็นฐานของการพัฒนาความรู้และค่านิยมที่ถูกต้อง
5. เพื่อลดปัญหาการระบาดของยาเสพติด โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรอบายมุขที่เป็นสิ่ง    มัวเมาทั้งหลาย และปัญหาอุบัติภัย
6. ครู /ครูแนะแนว ให้ความสำคัญกับโครงการห้องเรียนสีขาว มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการเสริมสร้างคุณธรรมนำความรู้และทำความดีโดยมีความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คือ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน

บันทึกการปฏิบัติงานห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ปีการศึกษา 2564 บันทึกที่ https://forms.gle/dQ1a1zHac4uhQKaF9
ดูผลการบันทึกได้ที่นี่ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MfOIeTLrCZwhbxE717p0eLuKIHm1iSUkdTMs_MaflsQ/edit?usp=sharing

ลิ้งค์ไปเว็บไซต์รายละเอียด แนวทางการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว


ĉ
อนุรักษ์ ลาวิลาศ,
1 ธ.ค. 2564 19:54
Comments