คณะกรรมการนักเรียน

คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2565

นายวิชชากร มุสิกะสาร (ประธาน)
นางสาวชิณรัตน์ สุเกต (รองประธาน)
นายกิตติพศ ชลอกลาง (รองประธาน)
นางสาวพีรกานต์ อยู่สุข (เลขานุการ)
นายชัชนันท์ มิ่งขวัญ (ผู้ช่วยประธาน)
นางสาวปาเจรา ชื่นตา
นายกรัยวิทย์ หลักทรัพย์ 
นายเศรษฐี อากาศวิภาต
นางสาวปริยากร จารุจิตร
นางสาวพัชรวิไล เกื้อทาน
นางสาวสิริณัฐฐา ภูวงค์
นางสาวนันทภิชชา อุตมะ
นางสาวเฉิดฉัน ฉิมขันธ์
นายรภีพัฒน์ พระสุมี
นายฐิติโชติ ถาวงษ์
นายก้องภพ มหิศยา
นางสาวธีริศรา บุบผาวาส
นางสาวกรรณิการ์ วงศ์คำตา
นายณัฐดนัย กันหะคุณ
นายเจษฎาภรณ์ มีมานะ
นายคฑาทอง ทางนะที
นายภาณุวิชญ์ เผ่าหอม
นางสาวสุพัตรา ผลาวงศ์
นางสาว​ภาณุมาศ​ สุวรรณ​มงคล​
นางสาวเกตน์นิภา ทองเสริม
นางสาวสุวิชาดา ปากอุตสาห์
นางสาวเพ็ญพิชชา เมืองพิล
นางสาวเบญจรัตน์ นามวงค์
นายเเทนคุณ ดันนอก
นางสาวชนัดดา กาฬจันทร์
นางสาวทิพาวดี โภคทรัพย์เขียวขำ
นางสาวไอลดา ปริญญาสกุลวงศ์
นางสาวจิรัชฎาภรณ์ สีตะมา
นางสาวอรพินท์ สอนสิน
นายภูมินทร์ ผายพิมพ์
นายภูวดล พลเยี่ยม
นายภูมิภัทร พยัคฆศิรินาวิน
นายกฤษฎิ์ แดงมะแจ้ง
นายวชิระวุฒิ แสนสุด
นายทัตพงศ์ เข็มรัตน์
นายสุกฤษฎิ์ นาราษฎร์
นางสาวชุตินันท์ บูรณปรีชา
นางสาวณัฐนันท์ ไชยครุฑ
นางสาวนรีรัตน์ จีนอิ่ม
นางสาวสโรชา เดชวงศ์
นางสาว อรสา สุขปลั่ง
นางสาวกุลยา กลิ่มเกลี้ยง
นางสาวเบญจรัตน์ บุตรี
นายก​ฤ​ติ​ธี​ ชนะ​เคน​
นายพชร คำศรี
นายพลกฤต สุวะศรี 
นายศุภกร แก้วพิลา
นางสาวกุลธิดา ชิตะวงศ์
นางสาวศิริพิชญ์ ไชยมงคล
นางสาวสุภิชาณี อยู่มั่น
นางสาวธิรดา ยุภาพันธ์
นายภานุวัฒน์ ยอดสวย
นางสาวปิยนันท์ ประเสริฐสังข์
นายยศกร แก้วทอง
นางสาวพนิดา ศรีสมบัติ
นางสาวไอลดา อุสาหพันธ์
นางสาวณัฐถิการณ์  สิงห์เทา
นางสาวธัญญาลักษณ์ มงคลเเสน
นางสาวสุจิรา  มิ่งไชย
นายสุรพัศ พานิชกุล
นางสาวกนกวรรณ ชูพงศ์
นายพงค์พิช วันศุกร์
นางสาวเนตรอัปสร เข็มสุข
นางสาวสุภัสสร สุขสะอาด
นางสาวจิราภัทร สิงห์ทอง
นางสาวณัฐณิชา เพียรกล้า
นางสาวนันทิชา จงรักษ์
นางสาวอารยา สมมิตร
นางสาวสุดารัตน์ ศาสตราชัย
นางสาวไอศิกา  เถาว์โมลา
นางสาววิรดา บุตรน้ำดี
Ċ
อนุรักษ์ ลาวิลาศ,
18 พ.ย. 2562 21:06
Ċ
อนุรักษ์ ลาวิลาศ,
18 พ.ย. 2562 21:06
Ċ
อนุรักษ์ ลาวิลาศ,
18 พ.ย. 2562 21:07
Ċ
อนุรักษ์ ลาวิลาศ,
18 พ.ย. 2562 21:07
Comments