คณะกรรมการนักเรียน

คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562

นาย บัญชาชัย อารีภักดิ์         ประธานนักเรียน
นาย ชนธีร์ จันทะวงศ์             รองประธาน
นาย เดชวิชญ์ ได้พึ่ง              รองประธาน
นาย ชินกฤต สิงห์สู่
นางสาว ณัฐณิชา เสนา
นางสาว กุลณัฐ ผลสิน
นางสาว วรินญา ภูสมหมาย
นาย ศุภกร วิเชียรชัย
นางสาว ศุภวรรณ เพิ่มพูล
นางสาว ชลิตา เที่ยงธรรม
นางสาว ปวีณา โพธิ์เยีย
นางสาว สุจิตรา บุญมูล
นาย อิศรานุวัฒน์ สมุทรศรี
นางสาว ปฐมาวดี คำจันทร์
นางสาว วิราวรรณ ธานี
นางสาว สุธารินี แสนสีหา
นาย พรวิเชียร ภัสร์ปรพงษ์
นาย ชวิศา มานะบุตร
นาย รังสรรค์ เฉลิมเกรียงศักดิ์
นางสาว อิศรา ไชยครุฑ
นาย จักรี ศรีสุวงษ์
นางสาว ชลลดา บูชาธรรม
นาย เทพทัต พรหมภูศิลาคม
นางสาว อภิญญา เดชฐิติกุล
นาย นัฐพล ต้นทอง
นางสาว บัณฑิตา ทองบาล
นางสาว พรรณารายณ์ ตาดทอง
นางสาว ชนกขวัญ วงศ์พิจิตร
นางสาว เบญจมาพร โยริพันธ์
นางสาว พิชชาภา ลุนชิตร
นางสาว ศิริวรรณ มารักษ์
นางสาว กิตติยาภรณ์ ชมัฒพงษ์
นางสาว ชนาภา สมพงษ์
นางสาว รุ่งนภา รื่นเริง
นางสาว อัญชลีกาล บัวจูม
นางสาว ภัทรพรรณ วันทาพงษ์
นางสาว ภัทรวรินทร์ ทองโสม
นางสาว หทัยรัตน์ อรบุตร         เลขานุการ
นางสาว วิรัญญา ธิษาไชย        ผู้ช่วยเลขานุการ
นาย อภิศักดิ์ บุญมาลี               ผู้ช่วยเลขานุการ
Ċ
อนุรักษ์ ลาวิลาศ,
18 พ.ย. 2562 21:06
Ċ
อนุรักษ์ ลาวิลาศ,
18 พ.ย. 2562 21:06
Ċ
อนุรักษ์ ลาวิลาศ,
18 พ.ย. 2562 21:07
Ċ
อนุรักษ์ ลาวิลาศ,
18 พ.ย. 2562 21:07
Comments