คณะกรรมการนักเรียน


คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2561

นายอัครพล  นามบุญเรือง                 ประธานนักเรียน
นายเจตนิพัทธ์  เกษกุล                    รองประธานนักเรียน
นายธนวัฒน์  สุพรม                         รองประธานนักเรียน
นางสาวฐิติพร  วรรณโท
เด็กหญิงปิยธิดา  ดอนกลาง
นางสาวภัทรสุดา  เข็มสุข
นายราเมศวร์  เนตรวงค์
นางสาวอัฐภิญญา  สานารีย์
นายฐากูร  ยอดธรรม
นางสาวปริญญา  พร้อมทรัพย์
นางสาวรุ่งนภา  ทัศบุตร
นายกิตติศักดิ์  หลอดโสภา
นางสาวจิรภา  อารีจิตร
นางสาวณัฐชา  กาญจนสาร
นางสาวภัทธิรานี  สุขไชย
นายสาริน  ฤทธิทิศ
นางสาวคันธมาศ  ช่อคนดี
นายธีรพล  ผ่องแผ้ว
นางสาวพัชรียา  ตาทอง
นายณัฐวุฒิ  แก้วเนตร
นางสาวทินารมภ์  สันตวงศ์
นายจักรพันธ์  ไชยจักร
นางสาวเสาวลักษณ์  นาคสวัสดิ์
นางสาวสุจิตรา  สุนาวงศ์
นางสาวปราจรีย์  วงศ์สุริยะฉาย
นางสาวภัชราวดี  สีทา
นางสาววรารัตน์  พละศูนย์
นางสาวขวัญนภา  ผาริบุตร
นางสาวชินรัตน์  วงศ์จันทร์
นางสาวพรพิมล  แก่งจำปา
นางสาวปนัดดา  บุญหาญ
นางสาววันวิสาข์  สุขไชย
นางสาวชนิสรา  แสงเพชร
นางสาวกัญยาณี  สาเกตุ
นางสาวจิรภิญญา  หินอ่อน
นางสาวจิราวรรณ  นรศรี
นายนัฐพล  คาระนัด
นางสาวปลายฟ้า  ธะนู
นางสาวพัชญาภรณ์  สมัยใหม่
นางสาววรัญญา  ปานพายับ
นางสาวอุไรวรรณ  บุญสรี
นางสาวปิยะฉัตร  นามปัญญา
นางสาวสุชิดา  นิลรัตน์
นางสาวธวัลรัตน์  วงศ์นิมิตร             เลขานุการ
นางสาวกาญจนาภักดิ์  รักษาสัตย์     ผู้ช่วยเลขานุการ

Comments