คณะกรรมการนักเรียน

คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2560
นายสรยุทธ เจริญขึ้น ประธาน
นายสหรัฐ สุวรรณรัตน์ รองประธาน
นางสาวพรนภา ธรรมจักร์ รองประธาน
นายกฤษดา ชมภูศรี
นางสาวจุฑาพร สิงห์กล้า
นางสาวเพราพิลาส นาคสุด
นางสาวสุดาลักษณ์ ไชยโยรักษ์
นางสาวอภิญญา สมเกษม
นางสาวคุณากร กลิ่นส่ง
นางสาวพัชริดา ศรีวะวงศ์
นางสาวฟ้าใส อัปกาญจน์
นางสาวสินใจ สาธิมา
นางสาวอัชราพร โพธิพันธ์
นายศิวกร กอบุญช่วย
นางสาวภัทราภรณ์ ไทยเอื้อ
นางสาวจิราภรณ์ สีคำชอน
นายธนบดินทร์ จันทมานิตย์
นางสาวนิภาพรรณ สมรักษ์
นายวรวัฒน์ มณีสาย
นายศักยภาพ ชัยทอง
นางสาวสโรชา ภูธนประยูร
นายสิรภัทร ศุภโกศล
นางสาวสิรินยา เกศหอม
นางสาวอารียา พันธ์จันทร์
นางสาวปถมาภรณ์ บุตรมาศ
นางสาวภัทราวดี ฤทธิผล
นายวธัญญู นิลมาลี
นางสาวขวัญสุดา เสาร์แก้ว
นางสาวทิพย์กมล นิลแสง
นางสาวนหทัย ทิพย์อุตร
นางสาวปรางทิพย์ มีมา
นายพงศธร ศิริวรรณ
นางสาวพรชิตา งามเถื่อน
นางสาวมนสิชา แก้วอ่อน
นางสาววันสิริ บรรลือ
นายสิรวิชญ์ ชาญสมร
นางสาวอรสิณีกมล ลภัสรุจีนันท์
นางสาวกรรณิกา สูงสันเขตร
นางสาวจิตติกาญจน์ สิริธนาวรากุล
นางสาวจิระประภา กงทอง
นางสาวปิยะธิดา เกิดสุข
นางสาวภรัณธิตา รักพรม
นางสาวศิริรัตน์ วงศ์จันทร์
นางสาวสุพรรณี เห็มวัง
นางสาวกัญนิกา บรรเทา
นางสาวศุภสุตา กลิ่นขำ
นางสาวณัฏฐณิชา เจริญชัยสงค์
 
Comments