ระเบียบโรงเรียน

ระเบียบโรงเรียนอำนาจเจริญ
ว่าด้วยวินัยและพฤติกรรมนักเรียน

 บททั่วไป


ข้อ1 ระเบียบน้ีเรียกวา่ ระเบียบโรงเรียนอำนาจเจริญวา่ดว้ยงานวินัยและพฤติกรรมนักเรียน
ข้อ2 ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้ งัคบัแก่นกัเรียน โรงเรียนอำนาจเจริญ
ข้อ 3 ในกรณีที่โรงเรียนไดก้า หนด ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ ซึ่งมีบทลงโทษเพื่อความผิด ไว้เป็ นการเฉพาะกรณีให้ถือตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั น้ี
ข้อ 4 การลงโทษนกัเรียนใหป้ ฏิบตัิตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ ดว้ยการลงโทษ นักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2548
ข้อ5 ในระเบียบน้ีคา วา่
“นักเรียน” หมายถึง นักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนอำนาจเจริญ
“ครูที่ปรึกษา ” หมายความรวมถึงครูทุกคน ของโรงเรียนอำนาจเจริญ
“ผู้อ านวยการ ” หมายถึง ผดู้า รงตา แหน่งผอู้า นวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ
“ รองผอู้า นวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนกัเรียน ” หมายถึง ผดู้า รงตา แหน่ง รอง ผู้อ านวยการหรือรักษาการรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนกัเรียน โรงเรียนอำนาจเจริญ
“ หัวหน้าระดับ” หมายถึงครูที่ไดร้ับการแต่งต้งัหรือคดัเลือกใหป้ ฏิบตัิหนา้ที่
“คณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษ” หมายถึง คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการ นักเรียนที่ได้รับการแต่งต้งั
“ คณะกรรมการสถานศึกษาข้นั พ้ืนฐาน” หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษาข้นั พ้ืนฐาน โรงเรียนอำนาจเจริญ
“ ผู้ปกครอง” หมายถึง บิดา มารดา ผู้อนุบาล ผู้รับบุตรบุญธรรม และผู้ปกครองตาม ประมวลกฎหมายแพง่ และพาณิช และใหห้ มายความรวมถึง พอ่ เล้ียง แม่เล้ียง ผู้ปกครองสวัสดิภาพ นายจา้ง ตลอดจนบุคคลอื่น ซ่ึงรับเด็กไวใ้นความอุปการะเล้ียงดู หรือเด็กอาศยัอยดู่ ว้ย
Comments