ระเบียบโรงเรียน

ระเบียบโรงเรียนอำนาจเจริญ
ว่าด้วยวินัยและพฤติกรรมนักเรียน

 บททั่วไป


ข้อ1 ระเบียบน้ีเรียกวา่ ระเบียบโรงเรียนอำนาจเจริญวา่ดว้ยงานวินัยและพฤติกรรมนักเรียน
ข้อ2 ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้ งัคบัแก่นกัเรียน โรงเรียนอำนาจเจริญ
ข้อ 3 ในกรณีที่โรงเรียนไดก้า หนด ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ ซึ่งมีบทลงโทษเพื่อความผิด ไว้เป็ นการเฉพาะกรณีให้ถือตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั น้ี
ข้อ 4 การลงโทษนกัเรียนใหป้ ฏิบตัิตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ ดว้ยการลงโทษ นักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2548
ข้อ5 ในระเบียบน้ีคา วา่
“นักเรียน” หมายถึง นักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนอำนาจเจริญ
“ครูที่ปรึกษา ” หมายความรวมถึงครูทุกคน ของโรงเรียนอำนาจเจริญ
“ผู้อ านวยการ ” หมายถึง ผดู้า รงตา แหน่งผอู้า นวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ
“ รองผอู้า นวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนกัเรียน ” หมายถึง ผดู้า รงตา แหน่ง รอง ผู้อ านวยการหรือรักษาการรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนกัเรียน โรงเรียนอำนาจเจริญ
“ หัวหน้าระดับ” หมายถึงครูที่ไดร้ับการแต่งต้งัหรือคดัเลือกใหป้ ฏิบตัิหนา้ที่
“คณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษ” หมายถึง คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการ นักเรียนที่ได้รับการแต่งต้งั
“ คณะกรรมการสถานศึกษาข้นั พ้ืนฐาน” หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษาข้นั พ้ืนฐาน โรงเรียนอำนาจเจริญ
“ ผู้ปกครอง” หมายถึง บิดา มารดา ผู้อนุบาล ผู้รับบุตรบุญธรรม และผู้ปกครองตาม ประมวลกฎหมายแพง่ และพาณิช และใหห้ มายความรวมถึง พอ่ เล้ียง แม่เล้ียง ผู้ปกครองสวัสดิภาพ นายจา้ง ตลอดจนบุคคลอื่น ซ่ึงรับเด็กไวใ้นความอุปการะเล้ียงดู หรือเด็กอาศยัอยดู่ ว้ย


3. การออกนอกบริเวณโรงเรียน  นักเรียนต้องขออนุญาตต่อกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
  นักเรียนจะออกนอกบริเวณโรงเรียนในระหว่างเรียนได้เมือ

       1. ให้ผู้ปกครองมารับด้วยตนเองโดยแจ้งเหตุที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นักเรียนจะให้แจ้งให้นักเรียนทราบ และ อนุญาตให้ออกพร้อมผู้ปกครอง
       2. นักเรียนนำจดหมายจากผู้ปกครอง ระบุวัน  เวลา  ที่ขอออกนอกบริเวณ  กิจธุระที่ต้องไปทำ  สถานที่จะไป  พร้อมด้วยลายเซนต์ที่แท้จริงของผู้ปกครอง  เพื่อพิจารณาอนุญาตและให้ออกบัตรออกนอกบริเวณแก่นักเรียน
       3. การออกนอกบริเวณเพื่อทำกิจกรรมใด ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นภายนอกโรงเรียน โรงเรียนจะทำหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ และอนุญาตทุกครั้งและจัดให้คุณครูเป็นผู้ดูแลนักเรียนทุกครั้งด้วย
       4.  ในกรณีที่ลืมอุปกรณ์การเรียนสิ่งของ เมื่อมาถึงโรงเรียนทางโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้ออกนอกบริเวณโรงเรียนเพื่อกลับไปเอาสิ่งของนั้น ๆ
 
(คู่มือนักเรียน ครู ผู้ปกครอง โรงเรียนอำนาจเจริญ ปีการศึกษา 2561  หน้า 35)  
หน้าเว็บย่อย (1): บทลงโทษนักเรียน
Ċ
อนุรักษ์ ลาวิลาศ,
18 พ.ย. 2562 21:16
Ċ
อนุรักษ์ ลาวิลาศ,
18 พ.ย. 2562 21:17
Ċ
อนุรักษ์ ลาวิลาศ,
18 พ.ย. 2562 21:17
Ċ
อนุรักษ์ ลาวิลาศ,
18 พ.ย. 2562 21:17
Ċ
อนุรักษ์ ลาวิลาศ,
18 พ.ย. 2562 21:18
Ċ
อนุรักษ์ ลาวิลาศ,
18 พ.ย. 2562 21:18
Ċ
อนุรักษ์ ลาวิลาศ,
18 พ.ย. 2562 21:18
Comments