RSC คือ...?

โพสต์10 พ.ย. 2562 18:03โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2563 12:11 ]

RSC ย่อมาจาก Road Safety Campus


ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา

กลุ่มเยาวชนที่รวมตัวกันจัดตั้งเป็นชมรมขึ้นในโรงเรียนโดยขึ้นทะเบียนกับบริษัทกลางฯ ภายใต้ชื่อ “ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา” หรือ RSC เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา โดยมุ่งหมายให้เกิดจิตสำนึกและทักษะการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยตั้งแต่เป็นเยาวชน ภายใต้แนวคิด

“ส่งเสริมให้เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำเสนอ”

วัตถุประสงค์ของชมรม - RSC DESTINATION -

1. เพื่อสร้างจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยทางถนน ให้เกิดขึ้นในกลุ่มเด็กเยาวชน เป็นแกนนำเพื่อป้องกัน หรือลดอุบัติเหตุในอนาคต

2. เป็นเครื่องมือเสริมสร้างพัฒนาการทักษะชีวิตที่ จำเป็นด้านความปลอดภัยทางถนนตั้งแต่ชีวิตใน วัยเด็กที่ยังสมบูรณ์ให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุตลอดชีวิต

3. ทำหน้าที่สร้างบุคคลและสร้างองค์ความรู้ต้นแบบ ให้สังคมได้เรียนรู้และตระหนักถึงการมีส่วนร่วม ในการสร้างความปลอดภัยทางถนน

4. เป็นกลไกขับเคลื่อนมาตรการระยะยาวในการ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ ด้วยศักยภาพและ ความคิดสร้างสรรค์ของพลเมืองรุ่นหนุ่มสาว Active Youth ที่เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง

5. เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Culture) ให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์หลัก RSC  http://www.rvprsc.com/index.php

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ RSC โรงเรียนอำนาจเจริญ http://www.rvprsc.com/school/index-temp.php?id=3303

Comments