แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

โพสต์23 มิ.ย. 2561 20:40โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2561 20:45 ]

  • แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
 ความฉลาดทางรมณ์ คือ ความสามารถทางอารมณ์ในการดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข การรู้จักความฉลาดทางอารมณ์ของตนเองเพื่อการพัฒนาและการใช้ศักยภาพตนเองในการดำเนินชีวิตครอบครัว การทำงานและการอยู่รวมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จกรมสุขภาพจิตได้ตระหนักถึงความสำคัญของความฉลาดทางอารมณ์ จึงได้สร้างแบบประเมินสำหรับประชาชนเพื่อใช้ประเมินตนเอง
 ให้นักเรียนทดสอบการประเมินตนเอง ได้ทางลิ้งข้างล่างนี้  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkm86fJH4E6NMSzi3yG7FwJdYoX1d4f6SZH0K88THByx4zFw/viewform
  • ผลการประเมินแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 

ครูสามารถนำผลการประเมินเป็น pdf ไฟล์ https://drive.google.com/open?id=1fMCCtqtlxIB2I09kKzmoY5EJl7k_r6hh


Comments