ข่าวประชาสัมพันธ์

การไว้ทรงผมของนักเรียน ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ การไว้ทรงผมของนักเรียน ปี 2563

โพสต์24 ส.ค. 2563 21:02โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ   [ อัปเดต 24 ส.ค. 2563 21:04 ]

การไว้ทรงผมของนักเรียน ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ การไว้ทรงผมของนักเรียน ปี 2563


เนื้อหาในประกาศฉบับจริง ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“นักเรียน” หมายความว่า บุคคลซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา

“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาในสังกัดหรือกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เว้นแต่การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย “หัวหน้าสถานศึกษา” หมายความว่า ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีอำนาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา

ข้อ ๔ นักเรียนต้องปฏิบัติตนเกี่ยวกับการไว้ทรงผม ดังนี้

(๑) นักเรียนชายจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวด้านข้าง ด้านหลังต้องยาว ไม่เลยตีนผม ด้านหน้าและกลางศีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย

(๒) นักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสมและรวบให้เรียบร้อย

ข้อ ๕ นักเรียนต้องห้ามปฏิบัติตน ดังนี้

(๑) ดัดผม

(๒) ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม

(๓) ไว้หนวดหรือเครา

(๔) การกระทำอื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น การตัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย

ข้อ ๖ ความในข้อ ๔ และข้อ ๕ มิให้นำมาใช้บังคับแก่นักเรียนที่มีเหตุผลความจำเป็นในการปฏิบัติตามหลักศาสนาของตนหรือการดำเนินกิจกรรมของสถานศึกษา ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต ข้อ ๗ ภายใต้บังคับข้อ ๔ ให้สถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวางระเบียบเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนที่มีความเฉพาะเจาะจงได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

การดำเนินการตามวรรคหนึ่งให้ยึดถือหลักความเหมาะสมในการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของนักเรียน และการมีส่วนร่วมของนักเรียน สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนท้องถิ่น

ข้อ ๘ ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สรุปดังนี้

กฎใหม่กระทรวงศึกษาฯ ให้ นร.ไว้ผมยาวได้ แต่ยังห้ามดัดผม ย้อมผม หรือไว้หนวดเครา
กระทรวงศึกษาธิการออก ‘ระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน’ มาบังคับใช้ โดยเปิดให้นักเรียนทั้งชายและหญิงมีอิสระในการเลือกทรงผมมากขึ้น แม้จะยังมีข้อจำกัดบางอย่างอยู่ โดย #นักเรียนชาย “จะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวด้านข้าง ด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีนผม ด้านหน้าและกลางศีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย” ส่วน #นักเรียนหญิง “จะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสมและรวบให้เรียบร้อย”
แต่การเลือกทรงผมดังกล่าว #จะต้องไม่

1.) ดัดผม

2.) ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม

3.) ไว้หนวดหรือเครา

4.) การกระทำอื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น การตัดแต่งทรงผม เป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย

โดยระเบียบดังกล่าว ให้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2563 (วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา) เป็นต้นไป

แบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียนออนไลน์

โพสต์29 มิ.ย. 2563 16:27โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ   [ อัปเดต 29 มิ.ย. 2563 19:31 ]เรียนเชิญคุณครูโรงเรียนอำนาจเจริญทุกท่าน ใช้แบบฟอร์มออนไลน์ในการเก็บข้อมูลในการเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยการนำลิ้งค์นี้ไปแจกนักเรียนทางเฟส หรือไลน์กลุ่มนักเรียนที่ปรึกษาของท่าน จากลิ้งนี้


และสามารถดูผลการตอบข้อมูลได้จาก กลูเกิลไดร์ https://drive.google.com/drive/folders/1OY5gK2aR7vbqE6IijCJ3x6xtJ5EmgRfW?usp=sharing

RSC คือ...?

โพสต์10 พ.ย. 2562 18:03โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2563 12:11 ]

RSC ย่อมาจาก Road Safety Campus


ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา

กลุ่มเยาวชนที่รวมตัวกันจัดตั้งเป็นชมรมขึ้นในโรงเรียนโดยขึ้นทะเบียนกับบริษัทกลางฯ ภายใต้ชื่อ “ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา” หรือ RSC เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา โดยมุ่งหมายให้เกิดจิตสำนึกและทักษะการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยตั้งแต่เป็นเยาวชน ภายใต้แนวคิด

“ส่งเสริมให้เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำเสนอ”

วัตถุประสงค์ของชมรม - RSC DESTINATION -

1. เพื่อสร้างจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยทางถนน ให้เกิดขึ้นในกลุ่มเด็กเยาวชน เป็นแกนนำเพื่อป้องกัน หรือลดอุบัติเหตุในอนาคต

2. เป็นเครื่องมือเสริมสร้างพัฒนาการทักษะชีวิตที่ จำเป็นด้านความปลอดภัยทางถนนตั้งแต่ชีวิตใน วัยเด็กที่ยังสมบูรณ์ให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุตลอดชีวิต

3. ทำหน้าที่สร้างบุคคลและสร้างองค์ความรู้ต้นแบบ ให้สังคมได้เรียนรู้และตระหนักถึงการมีส่วนร่วม ในการสร้างความปลอดภัยทางถนน

4. เป็นกลไกขับเคลื่อนมาตรการระยะยาวในการ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ ด้วยศักยภาพและ ความคิดสร้างสรรค์ของพลเมืองรุ่นหนุ่มสาว Active Youth ที่เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง

5. เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Culture) ให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์หลัก RSC  http://www.rvprsc.com/index.php

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ RSC โรงเรียนอำนาจเจริญ http://www.rvprsc.com/school/index-temp.php?id=3303

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โพสต์22 พ.ค. 2562 01:45โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ   [ อัปเดต 20 มิ.ย. 2562 14:23 ]

ด้วยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มบริหารงานกจการนักเรียน โรงเรียนอำนาจเจริญ  ได้นำโปรแกรม Scan tools 4.0 มาให้ครูประจำชั้นใช้เป็นเครื่องมือในการทำงาน เช่น 1. การเยี่ยมบ้านนักเรียน  2. การประเมิน SDQ   3. ประเมิน EQ  และ 4. การคัดกรองนักเรียน จึงได้เชิญครูที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจง การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม  วันที่ 22  พฤษภาคม 2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ เวลา  15.10 น.เป็นตันไป คลิ๊กดูรายละเอียด https://sites.google.com/a/anc.ac.th/studentaffairs/from3
คลิ๊กดูภาพกิจกรรมประชุม http://rule.anc.ac.th/home/phaph-kickrrm/prachumrabbdulaechwyheluxnakreiyn


ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการและรองคนใหม่

โพสต์21 พ.ย. 2561 01:21โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ   [ อัปเดต 21 พ.ย. 2561 04:34 โดย อนุรักษ์ ลาวิลาศ ]

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่
ว่าที่ร้อยโทวิเศษ  แก้วมีศรี 

ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่
นายชาติโยธิน  ศรีวะรมย์


สู่อ้อมกอดชาวฟ้าเหลืองด้วยความอบอุ่นยิ่ง
วันที่ 2 พฤศจิกายน  2561
โรงเรียนอำนาจเจริญ

การวัดและประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์

โพสต์7 ต.ค. 2561 14:49โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ   [ อัปเดต 7 ต.ค. 2561 14:49 ]

แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง ๘ ประการ ได้แก่
๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒) ซื่อสัตย์สุจริต
๓) มีวินัย
๔) ใฝ่เรียนรู้
๕) อยู่อย่างพอเพียง
๖) มุ่งมั่นในการทำงาน
๗) รักความเป็นไทย
๘) มีจิตสาธารณะ
การนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง ๘ ประการดังกล่าว ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลนั้น สถานศึกษาต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์
อย่างชัดเจน โดยพิจารณาจาก นิยาม ตัวชี้วัดพฤติกรรมบ่งชี้ และเกณฑ์การให้คะแนนของคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

แบบสรุปรายงานประจำวัน smss

โพสต์23 ก.ค. 2561 04:30โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ   [ อัปเดต 23 ก.ค. 2561 17:03 ]


ขั้นตอนการทำสรุป smss ในประจำวัน
1. เปิดเข้าระบบ  smss.anc.ac.th
2. เข้าระบบด้วยยูสเชอร์เนมของเจ้าหน้าที่
3. ไปที่ระบบเข้าแถวมาเรียน คลิกที่ รายงาน การมาเรียนประจำวัน
4. คลิ็กไฮไลท์เลือกข้อความ ตั้งแต่ ประจำวัน ลากลงไปจนถึง ช่องสุดท้ายของรายงาน แล้วคลิกขวาเลือก Copy
5.  เปิดแทปใหม่ของเบราเชอร์ Chome โดยคลิก https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LsaMg3s19MRjXtyGGQyz4tzOWjU9sWyYgTDh31W_pwQ/edit?usp=sharing
   แล้ววางลงในช่องแรก ของ ชีตที่ชื่อ data (เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับสิทธิ์ในการแก้ไขไฟล์)
6. โปรแกรมจะสร้างไฟล์ pdf และสามารถปริ้นรายงานได้ในชีตที่ชื่อ report
 ดังรูป

ข้างล่างนี้เป็นการแสดงไฟล์ทั้งหมดที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

SmssPdfแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

โพสต์23 มิ.ย. 2561 20:40โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2561 20:45 ]


  • แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
 ความฉลาดทางรมณ์ คือ ความสามารถทางอารมณ์ในการดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข การรู้จักความฉลาดทางอารมณ์ของตนเองเพื่อการพัฒนาและการใช้ศักยภาพตนเองในการดำเนินชีวิตครอบครัว การทำงานและการอยู่รวมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จกรมสุขภาพจิตได้ตระหนักถึงความสำคัญของความฉลาดทางอารมณ์ จึงได้สร้างแบบประเมินสำหรับประชาชนเพื่อใช้ประเมินตนเอง
 ให้นักเรียนทดสอบการประเมินตนเอง ได้ทางลิ้งข้างล่างนี้  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkm86fJH4E6NMSzi3yG7FwJdYoX1d4f6SZH0K88THByx4zFw/viewform
  • ผลการประเมินแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 

ครูสามารถนำผลการประเมินเป็น pdf ไฟล์ https://drive.google.com/open?id=1fMCCtqtlxIB2I09kKzmoY5EJl7k_r6hh


การประเมินผล SDQ ออนไลน์

โพสต์11 มิ.ย. 2561 02:41โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2561 02:44 ]


เรียนเชิญ  ครูทุกท่านทดลองนำแบบประเมินตนเอง (SDQ)ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง  ให้นักเรียนของท่านกรอกข้อมูลเพื่อประเมินตนเอง ตามแบบฟอร์มนี้ทางออนไลน์หรือมือถือที่ใช้อินเตอร์เน็ตหรือไลน์ได้ คลิ๊กที่ข้างล่างนี้


การแปรผลข้อมูลจากการกรอกข้อมูลของนักเรียน ครูสามารถดูผลการแปรผลได้จากตาราง 


การแสดงผลการประเมิน  ทั้ง 5  ด้าน
    ได้แก่ 
1. ด้านอารมณ์
2. ด้านความประพฤติ/เกเร
3. ด้านพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง/สมาธิสั้น
4. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน
5 ด้านสัมพันธภาพทางสังคม

ดังรูปภาพ แสดงข้างล่าง

ครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาสามารถนำไปปริ้นรายงาน ต่อไปได้


หมายเหตุ   การประเมินผล SDQ ออนไลน์ นี้กำลังนำเสนอกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อพิจารณา ผลดีผลกระทบอื่น ๆ 

การเยี่ยมบ้านนักเรียน

โพสต์7 มิ.ย. 2561 16:02โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ   [ อัปเดต 3 ธ.ค. 2562 19:45 โดย อนุรักษ์ ลาวิลาศ ]

การเยี่ยมบ้านนักเรียน 
           การที่ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาจะจัดบริการ เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนองตอบความต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคลนั้น จำเป็นต้องมีข้อมูลรายละเอียดของนักเรียนแต่ละคนอย่างชัดเจน สามารถรู้จุดอ่อนจุดแข็ง ข้อจำกัด รวมถึงสัญญาณอันตรายหรือข้อบ่งบอกที่จำเป็นต้องให้การดูแลช่วยเหลือการพิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครอง และการพัฒนาส่งเสริมจากครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างถูกวิธี อาจต้องอาศัยเทคนิคและเครื่องมือต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล อาทิ ระเบียนสะสมแบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบสำรวจ แบบสอบถาม แบบบันทึกสุขภาพ บันทึกประจำวัน การศึกษารายกรณี สังคมมิติ บทบาทสมมติ ภาพวาด เรียงความ อัตชีวประวัติ เป็นต้น 
แต่ละเทคนิควิธีมีขั้นตอนที่ยากง่ายแตกต่างกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความถนัดของครู อาจารย์ และสภาพปัญหาของนักเรียนในแต่ละกรณี นักเรียนบางคนอาจรู้จักได้ง่าย แต่นักเรียนบางคนอาจต้องใช้ความพยายาม และเครื่องมือหลายประเภท เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง การเยี่ยมบ้านเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยม และสามารถรู้จักนักเรียนได้อย่างลึกซึ้ง ช่วยให้เห็นสภาพของนักเรียนแต่ละคนได้ในทุกมิติ 
การเยี่ยมบ้านเป็นวิธีการหนึ่งในขั้นตอนการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งเป็น ขั้นตอนแรก ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเยี่ยมบ้านนักเรียน มีรายละเอียดและแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้ 
นิยามและความหมาย 
           การเยี่ยมบ้านนักเรียน หมายถึง วิธีการศึกษา รวบรวมข้อมูล ที่ช่วยให้ครูได้ทราบชีวิตความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมทางบ้านของนักเรียน โดยการพบปะสนทนากับผู้ปกครองนักเรียน เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น เจตคติซึ่งกันและกัน ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ทำให้ครูได้ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนอย่างชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้น 
วัตถุประสงค์ของการเยี่ยมบ้าน 

1. เพื่อเยี่ยมเยือนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
2. เพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวนักเรียน ได้แก่ สภาพความเป็นอยู่ ครอบครัว ฐานะทางการเงิน และอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้เห็นสภาพที่แท้จริง ไม่ใช่เพียงได้ยินแต่คำบอกเล่าเท่านั้น 
3. เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำกับผู้ปกครองเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา การอบรมสั่งสอน และการเลี้ยงดูนักเรียน 
4. เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนในการพัฒนา ส่งเสริม ป้องกันและแก้ปัญหาของนักเรียน 

แนวทางการดำเนินงานระดับสถานศึกษา 
1. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและประชาชนทราบการดำเนินงาน โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลาย เช่น การประชุมผู้ปกครอง การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน การจัดทำแผ่นพับ การจัดทำจดหมายข่าว ฯลฯ 
2. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ระยะทาง สมาชิกในครอบครัวว่านักเรียนอยู่กับใคร อยู่อย่างไร หากไปแล้วจะพบใครบ้าง 
3. วิเคราะห์ว่าใครคือคนที่ต้องการพบ เช่น พ่อแม่ หรือ ลุง ป้า น้าอาของนักเรียน 
4. เตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์ และประเด็นในการสนทนา 
5. นัดหมายล่วงหน้า เพื่อให้พร้อมทั้งสองฝ่าย หรือในกรณีที่ต้องการข้อมูลจำเป็นเร่งด่วน จะไม่ 
นัดหมายก็ได้ หากต้องการข้อมูลที่เป็นธรรมชาติไม่มีการจัดฉาก ผู้เยี่ยมบ้านอาจไม่นัดหมายล่วงหน้า 
6. ไปตามนัด กรณีที่ไปไม่ได้ต้องแจ้งล่วงหน้า เพราะผู้ปกครองนักเรียนบางคนอาจต้องหยุดงานเพื่อรอพบครู ไม่ควรเลื่อนนัดถ้าไม่จำเป็น 
7. หากไปตามนัดแล้วไม่พบใคร ให้ถามเพื่อนบ้านใกล้เคียง เพื่อทราบข้อมูลที่จะมาในครั้งต่อไป 

วิธีการรวบรวมข้อมูล 
1. การสังเกตสภาพที่อยู่อาศัย และพฤติกรรมของนักเรียน และบุคคลในบ้านนักเรียน 
2. การพูดคุยสนทนากับพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักเรียน 
ข้อมูลที่ได้จะรวบรวมไว้หลายระดับ เพื่อใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหา 
นักเรียน 
· ครูที่ปรึกษา จะรวบรวมข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล ทั้งด้าน ความสามารถทางการเรียน ด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ ด้านความประพฤติ ด้านครอบครัว เศรษฐกิจ ด้านสวัสดิภาพ ความปลอดภัย 
· ระดับโรงเรียน จะประมวลข้อมูลเป็นสารสนเทศในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

นักเรียนสามารถกรอกข้อมูลที่อยู่บ้านนักเรียน ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz0jNpCqB-mz2VJf1V73j2lzd-nAyI4suMz3u2iYALBB72Ug/viewform1-10 of 15