ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสำรวจนักเรียนว่ายน้ำ

โพสต์4 ส.ค. 2565 00:22โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ   [ อัปเดต 4 ส.ค. 2565 00:36 ]        สพฐ.เห็นความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพื่อให้เด็กพ้นจากภัยการตกน้ำ จมน้ำ เสียชีวิต โดยจะให้เร่งสำรวจข้อมูลเข้ามาก่อน อย่างไรก็ตามนอกจากเด็กนักเรียนแล้ว ครูจำนวนมากก็ยังว่ายน้ำไม่เป็นซึ่งก็จะเป็นอีกกลุ่มเป้าหมายที่ สพฐ.จะแก้ปัญหา แต่ระยะเริ่มต้นจะดำเนินการกับเด็กนักเรียนก่อน 
    - แบบสำรวจของนักเรียนชั้น ม.1 https://forms.gle/BeBKk1vz8gfNACFb8
    แบบสำรวจของนักเรียนชั้น ม.2 https://forms.gle/iM2Zyj6qp6zCBLcA6
    - แบบสำรวจของนักเรียนชั้น ม.3  https://forms.gle/4gfeGYTWu8jKLdDM6
    - แบบสำรวจของนักเรียนชั้น ม.4  https://forms.gle/S4h5njNDYnirjfb3A
    - แบบสำรวจของนักเรียนชั้น ม.5  https://forms.gle/KjyRknGdCSoCJ4Q56
    - แบบสำรวจของนักเรียนชั้น ม.6  https://forms.gle/BYUWNnE5BfCHYwsx5
ดังนั้นจึงให้ครูที่ปรึกษาในปีการศึกษา 2565 นี้ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจทางฟอร์มที่แจ้งแต่ละระดับชั้นโดยด่วนด้วย หวังอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีเสมอมา

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

โพสต์15 มิ.ย. 2565 21:23โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2565 23:37 ]


ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
    
    การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปี 2565 รายละเอียดกิจกรรม ได้แก่ 
แบบสำรวจผู้ปกครองที่จะเขาร่วมประุม https://forms.gle/owqcGkueqqp36e1A9 

https://sites.google.com/a/anc.ac.th/studentaffairs/news/kickrrmprachumphupkkhrxng/qrcode%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A12.png

ผลการสำรวจแบบฟอร์มการเข้าร่วม   https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wRdsMAARtxh1dl7YxwZW7gAxaRtzGeoP777jSVKrReU/edit?usp=sharing

แบบสำรวจความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม  https://forms.gle/vQsCQhwtomYwdqgG8
https://sites.google.com/a/anc.ac.th/studentaffairs/news/_draft_post-4/qrcode%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1.png
ผลแบบสำรวจความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YtbU8OlqNHS0iRGR05VlS6h_c-tHC9AinZlhWnmwJVM/edit?usp=sharing

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ปี2565

โพสต์17 พ.ค. 2565 18:46โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ   [ อัปเดต 17 พ.ค. 2565 19:08 ]


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ดูที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=AncsCHOOL&set=a.4798236450286392
  • แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
  • แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
  • ผลการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

  • ผลการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yhz9gnX87avB97Bczuiph9ZcTYN_DpccNrUxDmlSvx4/edit?usp=sharing

แบบสำรวจนักเรียนไม่เข้าเรียน

โพสต์4 ธ.ค. 2564 00:50โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ   [ อัปเดต 16 มิ.ย. 2565 00:05 โดย อนุรักษ์ ลาวิลาศ ]

https://sites.google.com/a/anc.ac.th/studentaffairs/news/baebsarwcnakreiynhlbreiynhnireiyn/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.png

แบบสำรวจนี้ให้ครูผู้สอนทุกท่าน  แจ้งกลุ่มกิจการนักเรียน 1 ครั้ง/สัปดาห์ ในวันสุดสัปดาห์ นำข้อมูลสรุปวันจันทร์ หากพบนักเรียนที่ไม่เข้าเรียนในรายวิชาของท่านภายในสัปดาห์นั้น ให้บันทึกรายละเอียด ชื่อ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัวนักเรียน และรายละเอียดวิชา เพื่อนำข้อมูลไปแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน หากไม่มีให้ตอบไม่มี และไม่มีชื่อครูโปรดแจ้ง

ครูสามารถคลิกบันทึกได้ที่นี่   https://forms.gle/mmMbMdKRACfywPUK6
 

ดูผลการสำรวจเฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น

  
  การคัดกรองนักเรียน

โพสต์14 ก.ย. 2564 13:46โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ   [ อัปเดต 20 ก.ย. 2564 14:43 ]

การคัดกรองนักเรียน

       การคัดกรองนักเรียน เป็นการพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อการจัดกลุ่มนักเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการหาวิธีการที่เหมาะสมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นด้วยความรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอาจจัดกลุ่มนักเรียนตามผลการคัดกรองเป็น 2, 3 หรือ 4 กลุ่มก็ได้ ตามขอบข่ายและเกณฑ์
การคัดกรองที่โรงเรียนกำหนด เช่น ในกรณีที่แบ่งนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม อาจนิยามกลุ่มได้ดังนี้

1. กลุ่มปกติ คือ นักเรียนที่ได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียนอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มปกติ ซึ่งควรได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและการส่งเสริมพัฒนา

2. กลุ่มเสี่ยง คือ นักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนต้องให้การป้องกันและแก้ไขตามกรณี

3. กลุ่มมีปัญหา คือ นักเรียนที่จัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนต้องช่วยเหลือและแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน

4. กลุ่มพิเศษ คือ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีความเป็นอัจฉริยะแสดงออกซึ่งความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านอย่างเป็นที่ประจักษ์เมื่อเทียบกับผู้มีอายุในระดับเดี่ยวกันภายใต้สภาพแวดล้อมเดียวกัน ซึ่งโรงเรียนต้องให้การส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพความสามารถพิเศษนั้นจนถึงขั้นสูงสุด


สรุปข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน

โพสต์11 ก.ย. 2564 19:36โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ   [ อัปเดต 12 ก.ย. 2564 20:04 ]


ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
   การเยี่ยมบ้านนักเรียน
        - แบบบันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียน  (สำหรับนักเรียนโรงเรียนอำนาจเจริญเท่านั้น)  
        - ดูผลการกรอก   ดาวน์โหลด pdf หรือคัดลอกลิ้งค์  และดูรายงานสถิติได้ในชีตถัดกันไป
        -  ผลบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน   ดูโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ pdf
  
หมายเหตุ  แบบฟอร์มเยี่ยมบ้านออนไลน์นี้ เพื่อบันทึกข้อมูลของนักเรียนในการติดต่อสื่อสาร เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร เป็นต้น
                        วิธีใช้งานให้ครูนำลิ้งค์ฟอร์มให้นักเรียนกรอกข้อมูล หากกรอกแล้วจะได้ไฟล์ pdf ใช้ประกอบการพิจารณารู้จักและคัดกรองนักเรียนได้

การไว้ทรงผมของนักเรียน ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ การไว้ทรงผมของนักเรียน ปี 2563

โพสต์24 ส.ค. 2563 21:02โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ   [ อัปเดต 24 ส.ค. 2563 21:04 ]

การไว้ทรงผมของนักเรียน ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ การไว้ทรงผมของนักเรียน ปี 2563


เนื้อหาในประกาศฉบับจริง ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“นักเรียน” หมายความว่า บุคคลซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา

“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาในสังกัดหรือกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เว้นแต่การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย “หัวหน้าสถานศึกษา” หมายความว่า ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีอำนาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา

ข้อ ๔ นักเรียนต้องปฏิบัติตนเกี่ยวกับการไว้ทรงผม ดังนี้

(๑) นักเรียนชายจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวด้านข้าง ด้านหลังต้องยาว ไม่เลยตีนผม ด้านหน้าและกลางศีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย

(๒) นักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสมและรวบให้เรียบร้อย

ข้อ ๕ นักเรียนต้องห้ามปฏิบัติตน ดังนี้

(๑) ดัดผม

(๒) ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม

(๓) ไว้หนวดหรือเครา

(๔) การกระทำอื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น การตัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย

ข้อ ๖ ความในข้อ ๔ และข้อ ๕ มิให้นำมาใช้บังคับแก่นักเรียนที่มีเหตุผลความจำเป็นในการปฏิบัติตามหลักศาสนาของตนหรือการดำเนินกิจกรรมของสถานศึกษา ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต ข้อ ๗ ภายใต้บังคับข้อ ๔ ให้สถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวางระเบียบเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนที่มีความเฉพาะเจาะจงได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

การดำเนินการตามวรรคหนึ่งให้ยึดถือหลักความเหมาะสมในการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของนักเรียน และการมีส่วนร่วมของนักเรียน สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนท้องถิ่น

ข้อ ๘ ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สรุปดังนี้

กฎใหม่กระทรวงศึกษาฯ ให้ นร.ไว้ผมยาวได้ แต่ยังห้ามดัดผม ย้อมผม หรือไว้หนวดเครา
กระทรวงศึกษาธิการออก ‘ระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน’ มาบังคับใช้ โดยเปิดให้นักเรียนทั้งชายและหญิงมีอิสระในการเลือกทรงผมมากขึ้น แม้จะยังมีข้อจำกัดบางอย่างอยู่ โดย #นักเรียนชาย “จะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวด้านข้าง ด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีนผม ด้านหน้าและกลางศีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย” ส่วน #นักเรียนหญิง “จะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสมและรวบให้เรียบร้อย”
แต่การเลือกทรงผมดังกล่าว #จะต้องไม่

1.) ดัดผม

2.) ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม

3.) ไว้หนวดหรือเครา

4.) การกระทำอื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น การตัดแต่งทรงผม เป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย

โดยระเบียบดังกล่าว ให้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2563 (วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา) เป็นต้นไป

แบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียนออนไลน์

โพสต์29 มิ.ย. 2563 16:27โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ   [ อัปเดต 10 ก.ย. 2564 02:17 ]


เรียนเชิญคุณครูโรงเรียนอำนาจเจริญทุกท่าน ใช้แบบฟอร์มออนไลน์ในการเก็บข้อมูลในการเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยการนำลิ้งค์นี้ไปแจกนักเรียนทางเฟส หรือไลน์กลุ่มนักเรียนที่ปรึกษาของท่าน จากลิ้งนี้

        - แบบบันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียน  (สำหรับนักเรียนโรงเรียนอำนาจเจริญเท่านั้น)  
        - ดูผลการกรอก   ดาวน์โหลด pdf และดูรายงานสถิติ  ได้ที่นี่
        -  ผลบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน   ดูโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ pdf
  
หมายเหตุ  แบบฟอร์มเยี่ยมบ้านออนไลน์นี้ เพื่อบันทึกข้อมูลของนักเรียนและการติดต่อสื่อสาร เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร เป็นต้น

RSC คือ...?

โพสต์10 พ.ย. 2562 18:03โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2563 12:11 ]

RSC ย่อมาจาก Road Safety Campus


ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา

กลุ่มเยาวชนที่รวมตัวกันจัดตั้งเป็นชมรมขึ้นในโรงเรียนโดยขึ้นทะเบียนกับบริษัทกลางฯ ภายใต้ชื่อ “ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา” หรือ RSC เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา โดยมุ่งหมายให้เกิดจิตสำนึกและทักษะการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยตั้งแต่เป็นเยาวชน ภายใต้แนวคิด

“ส่งเสริมให้เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำเสนอ”

วัตถุประสงค์ของชมรม - RSC DESTINATION -

1. เพื่อสร้างจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยทางถนน ให้เกิดขึ้นในกลุ่มเด็กเยาวชน เป็นแกนนำเพื่อป้องกัน หรือลดอุบัติเหตุในอนาคต

2. เป็นเครื่องมือเสริมสร้างพัฒนาการทักษะชีวิตที่ จำเป็นด้านความปลอดภัยทางถนนตั้งแต่ชีวิตใน วัยเด็กที่ยังสมบูรณ์ให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุตลอดชีวิต

3. ทำหน้าที่สร้างบุคคลและสร้างองค์ความรู้ต้นแบบ ให้สังคมได้เรียนรู้และตระหนักถึงการมีส่วนร่วม ในการสร้างความปลอดภัยทางถนน

4. เป็นกลไกขับเคลื่อนมาตรการระยะยาวในการ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ ด้วยศักยภาพและ ความคิดสร้างสรรค์ของพลเมืองรุ่นหนุ่มสาว Active Youth ที่เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง

5. เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Culture) ให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์หลัก RSC  http://www.rvprsc.com/index.php

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ RSC โรงเรียนอำนาจเจริญ http://www.rvprsc.com/school/index-temp.php?id=3303

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โพสต์22 พ.ค. 2562 01:45โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ   [ อัปเดต 20 มิ.ย. 2562 14:23 ]

ด้วยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มบริหารงานกจการนักเรียน โรงเรียนอำนาจเจริญ  ได้นำโปรแกรม Scan tools 4.0 มาให้ครูประจำชั้นใช้เป็นเครื่องมือในการทำงาน เช่น 1. การเยี่ยมบ้านนักเรียน  2. การประเมิน SDQ   3. ประเมิน EQ  และ 4. การคัดกรองนักเรียน จึงได้เชิญครูที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจง การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม  วันที่ 22  พฤษภาคม 2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ เวลา  15.10 น.เป็นตันไป คลิ๊กดูรายละเอียด https://sites.google.com/a/anc.ac.th/studentaffairs/from3
คลิ๊กดูภาพกิจกรรมประชุม http://rule.anc.ac.th/home/phaph-kickrrm/prachumrabbdulaechwyheluxnakreiyn


1-10 of 21