งานกิจการนักเรียน

ภาพชุดนักเรียนโรงเรียนอำนาจเจริญ
ชุดนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย


ชุดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ชุดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ชุดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ชุด รด.ชาย

ชุด รด.หญิง

ชุดกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

ชุดกิจกรรมลูกเสือ

ชุดกิจกรรมเนตรนารี

ชุดกิจกรรมยุวกาชาด


แสดง 1 รายการ
ชื่อผู้รับผิดชอบคำอธิบายการแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
ชื่อผู้รับผิดชอบคำอธิบายการแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
รองสมาน วงแก่น ติดตามการดูแลนักเรียน ดำเนินการแล้ว  
แสดง 1 รายการ
Comments