แนวทางการจัดกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom)


การจัดกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom)

กิจกรรมโฮมรูม หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้ มีการฝึกปฏิบัติหรือทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในด้านต่าง ๆ เช่น การรู้จักตนเอง การรู้จักผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการปรับตัวและการวางแผนชีวิต เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้จะจัดในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนก็ได้ โดยให้มีบรรยากาศเสมือนบ้าน ที่มีผู้เรียนกับครูที่ปรึกษาเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน


วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ครูที่ปรึกษาได้พบผู้เรียนของตนเองอย่างใกล้ชิด ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่และมีเป้าหมายนอกเหนือจากการสอนตามปกติ

๒. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ได้รับประสบการณ์เพิ่มมาขึ้นจากการเรียนปกติ

๓. เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ระหว่างครูกับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียนปฏิทินการจัดกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom)

๑. ครูที่ปรึกษาโฮมรูมนักเรียนสัปดาห์ละอย่างน้อย ๑ ครั้ง

๒. บันทึกกิจกรรมโฮมรูมทุกครั้ง โดยบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม

๓. ลงลายมือชื่อครูที่ปรึกษา และหัวหน้าระดับ ประจำทุกสัปดาห์ 

๔. เมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ให้สรุปผลงานส่งอีกครั้ง เพื่อรายงานผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยส่งที่งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อนำสรุปในภาพรวมต่อไป

ครูสามารถดาวน์โหลดเอกสารการบันทึกกิจกรรมได้ที่นี่ ĉ
อนุรักษ์ ลาวิลาศ,
7 มิ.ย. 2565 20:13
ĉ
อนุรักษ์ ลาวิลาศ,
6 มิ.ย. 2565 21:21
Comments