บทบาทหน้าที่เครือข่ายผู้ปกครอง

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

1. ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารสถานศึกษา
2.  
ร่วมสร้างสายใยเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างครู และผู้ปกครอง
3.  สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา
4.  
ให้ข้อคิดและเสนอแนะต่อสถานศึกษาในเรื่องต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียน
     และสถานศึกษา
5.  จัดประชุมคณะกรรมการและผู้ปกครองในห้องเรียนตามความเหมาะสมอย่างน้อย
     ปีละ 2  ครั้ง
6.  จัดทำทำเนียบนักเรียนและผู้ปกครองโดยละเอียดและส่งมอบสำเนาให้เลขานุการ
     ให้เลขานุการกรรม   การเครือข่ายผู้ปกครองในระดับชั้นเรียน และระดับโรงเรียน
7.  
กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในระดับโรงเรียน จะต้องรวบรวมข้อมูลและกิจกรรม
    ของแต่ละระดับชั้นนำเสนอโรงเรียนเพื่อพิจารณาต่อไป
8.  ให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนจัดการประชุมใหญ่คณะกรรมการ
     เครือข่ายผู้ปกครองทุกระดับ  ตามความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง
 
Comments