ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

การใช้โปรแกรม Scan Tool 4.0

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่

คู่มือการใช้โปรแกรม Scan tool 4.0 

1. ติดตั้งโปรแกรม

        1. ติดตั้ง .net framework 4.0 (dotNetFx40_Full_x86_x64)

        2. ติดตั้ง sql server compact (SSCERuntime-ENU-32bit)

        3. ติดตั้ง crystal report (CRRuntime_32bit_13_0_7)

        4. คัดลอกโฟลเดอร์ scan tool 4.0 ไว้ที่ไดร์ฟ C

        5. เปิดโฟลเดอร์ scan tool 4.0 แล้วเปิดไฟล์  scantool.exe หรือสร้างทางลัดไปที่ desktop

2. ตั้งค่าเริ่มต้นข้อมูลพื้นฐาน

3. เพิ่มข้อมูลนักเรียน

4. บันทึกแบบประเมิน

4.1 บันทึกแบบเยี่ยมบ้าน

4.2 บันทึกแบบประเมิน SDQ

       - แบบประเมิน SDQ ฉบับครูประเมินนักเรียน

       - แบบประเมิน SDQ ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง

       - แบบประเมิน SDQ ฉบับผู้ปกครองประเมินนักเรียน

4.3 บันทึกแบบประเมิน EQ (แบบประเมิน EQ ระดับมัธยมศึกษา)

4.4 บันทึกการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล

5. รายงาน

แบบประเมินออนไลน์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ผลการประเมินเฉพาะครูและเจ้าหน้าที่

สรุปรายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน


วัตถุประสงค์ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

        1. เพื่อให้การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน เป็นไปอย่างระบบและมีประสิทธิภาพ

        2. เพื่อให้โรงเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือชุมชน มีการทำงานร่วมกันโดยผ่านกระบวนการทำงานที่มีระบบ พร้อมด้วย เอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบหรือรับการประเมินได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

        1. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา

        2. สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดี และอบอุ่น

        3. นักเรียนรู้จักตนเองและควบคุมตนเองได้

        4. นักเรียนมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

        5. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข

แนวทางการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอำนาจเจริญ

การดำเนินงานตามระบบช่วยเหลือนักเรียน มีแนวทางการดำเนินงานตามขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้น ดังนี้

ขั้นที่ 1 การรู้จักนักเรียนรายบุคล

       - สรุปการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน และจากระเบียนสะสม

ขั้นที่ 2 การคัดกรองนักเรียน

       - สรุปแบบคัดกรองนักเรียนทั้งชั้นเรียน

ขั้นที่ 3 การส่งเสริมพัฒนา

       - สรุปผลการการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถ

       - ผลการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ตามความสนใจและความสามารถ

       - ตารางการวางแผนการจัดการกิจกรรมโฮมรูมประจำวิชา

ขั้นที่ 4 การป้องกันและการแก้ไขปัญหา

       - สรุปผลการป้องกันและการแก้ไขปัญหา

ขั้นที่ 5 การส่งต่อภายในและภายนอก

       - สรุปการส่งต่อภายในและภายนอก


ĉ
อนุรักษ์ ลาวิลาศ,
7 มิ.ย. 2561 15:51
Comments