ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

https://help.anc.ac.th/
เข้าสู่ระบบคลิ๊ก ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
วัตถุประสงค์ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

        1. เพื่อให้การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน เป็นไปอย่างระบบและมีประสิทธิภาพ

        2. เพื่อให้โรงเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือชุมชน มีการทำงานร่วมกันโดยผ่านกระบวนการทำงานที่มีระบบ พร้อมด้วย เอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบหรือรับการประเมินได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

        1. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา

        2. สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดี และอบอุ่น

        3. นักเรียนรู้จักตนเองและควบคุมตนเองได้

        4. นักเรียนมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

        5. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข

แนวทางการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอำนาจเจริญ

การดำเนินงานตามระบบช่วยเหลือนักเรียน มีแนวทางการดำเนินงานตามขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้น ดังนี้

ขั้นที่ 1 การรู้จักนักเรียนรายบุคล

       - สรุปการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน และจากระเบียนสะสม

ขั้นที่ 2 การคัดกรองนักเรียน

       - สรุปแบบคัดกรองนักเรียนทั้งชั้นเรียน

ขั้นที่ 3 การส่งเสริมพัฒนา

       - สรุปผลการการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถ

       - ผลการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ตามความสนใจและความสามารถ

       - ตารางการวางแผนการจัดการกิจกรรมโฮมรูมประจำวิชา

ขั้นที่ 4 การป้องกันและการแก้ไขปัญหา

       - สรุปผลการป้องกันและการแก้ไขปัญหา

ขั้นที่ 5 การส่งต่อภายในและภายนอก

      - สรุปการส่งต่อภายในและภายนอก


เอกสารในการแปลผล ดาวน์โหลดได้จากข้างล่างนี้

ĉ
อนุรักษ์ ลาวิลาศ,
11 ก.ย. 2564 18:36
ĉ
อนุรักษ์ ลาวิลาศ,
7 มิ.ย. 2561 15:51
ĉ
อนุรักษ์ ลาวิลาศ,
5 มิ.ย. 2562 20:17
ĉ
อนุรักษ์ ลาวิลาศ,
13 มิ.ย. 2562 20:47
ĉ
อนุรักษ์ ลาวิลาศ,
11 ก.ย. 2564 18:43
ĉ
อนุรักษ์ ลาวิลาศ,
13 มิ.ย. 2562 21:00
ĉ
อนุรักษ์ ลาวิลาศ,
19 พ.ค. 2565 19:02
ĉ
อนุรักษ์ ลาวิลาศ,
19 พ.ค. 2565 19:02
ĉ
อนุรักษ์ ลาวิลาศ,
13 มิ.ย. 2562 21:02
ĉ
อนุรักษ์ ลาวิลาศ,
13 มิ.ย. 2562 20:59
Comments