ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


ครูที่ปรึกษาทุกท่านสามารถทำตามขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่ข้อ 1- 6 ได้ด้วยตนเอง

1. ติดตั้งโปรแกรม  (Youtube สอนวิธีติดตั้ง)

        1. ติดตั้ง .net framework 4.0 (dotNetFx40_Full_x86_x64)

        2. ติดตั้ง sql server compact (SSCERuntime-ENU-32bit)

        3. ติดตั้ง crystal report (CRRuntime_32bit_13_0_7)

        4. คัดลอกโฟลเดอร์ scan tool 4.0 ไว้ที่ไดร์ฟ C

        5. เปิดโฟลเดอร์ scan tool 4.0 แล้วเปิดไฟล์ scantool.exe หรือสร้างทางลัดไปที่ desktop

2. ตั้งค่าเริ่มต้นข้อมูลพื้นฐาน  
(Youtube สอนวิธีเริ่มต้นใช้งาน)

3. เพิ่มข้อมูลนักเรียน  
(Youtube สอนวิธีเพิ่มข้อมูลนักเรียน)

    ดาวน์โหลดข้อมูลนักเรียน ปี 2562  (ให้คัดลอกเอาเฉพาะนักเรียนของท่าน)
   

4. บันทึกแบบประเมิน  
(Youtube สอนวิธีบันทึกแบบประเมิน)

        4.1 บันทึกแบบเยี่ยมบ้าน  

        4.2 บันทึกแบบประเมิน SDQ

                - แบบประเมิน SDQ ฉบับครูประเมินนักเรียน

                - แบบประเมิน SDQ ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง

                - แบบประเมิน SDQ ฉบับผู้ปกครองประเมินนักเรียน

        4.3 บันทึกแบบประเมิน EQ (แบบประเมิน EQ ระดับมัธยมศึกษา)

        4.4 บันทึกการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล


5. รายงาน  
(Youtube สอนวิธีพิมพ์รายงาน ออกจอและพิมพ์เป็นกระดาษ)


6. ส่งไฟล์ฐานข้อมูล 
(Youtube สอนวิธีส่งไฟล์ให้ผู้ดูแล)
     ขั้นตอนนี้ สามาถส่งไฟล์ฐาข้อมูล ที่ทำงานเสร็จแล้วมาที่ไดร์ของผู้ดูแลได้โดยคลิ๊กที่ลิ้งค์ข้างล่าง

     ลิ้งค์เพื่อส่งไฟล์ฐานข้อมูล 
    
     ดูไฟล์ที่ส่งแล้ว  
    (ผู้ดูแลเข้าไปดาวน์โหลดมาหลอมรวมกัน)

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
          - แบบบันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียน  ใหม่ (สำหรับนักเรียน) คัดลอกแบบฟอร์ม คลิ๊กที่นี่
           -  ผลบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน  ปริ้นต์ผลได้หลังจากการประมวลผลของแอดมิน
    
   -  แบบประเมิน (SDQ) ตามผู้ประเมิน 3 ฉบับ คลิ๊กที่ข้างล่าง
               
             
ผลการประเมินเฉพาะครูและเจ้าหน้าที่
            ผลบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน   ปริ้นต์ผลได้หลังจากการประมวลผลของแอดมิน

สรุปรายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเอกสารในการแปลผล ดูตามนี้ http://www.sesao14.org/files/std/9.pdf

วัตถุประสงค์ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

        1. เพื่อให้การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน เป็นไปอย่างระบบและมีประสิทธิภาพ

        2. เพื่อให้โรงเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือชุมชน มีการทำงานร่วมกันโดยผ่านกระบวนการทำงานที่มีระบบ พร้อมด้วย เอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบหรือรับการประเมินได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

        1. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา

        2. สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดี และอบอุ่น

        3. นักเรียนรู้จักตนเองและควบคุมตนเองได้

        4. นักเรียนมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

        5. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข

แนวทางการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอำนาจเจริญ

การดำเนินงานตามระบบช่วยเหลือนักเรียน มีแนวทางการดำเนินงานตามขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้น ดังนี้

ขั้นที่ 1 การรู้จักนักเรียนรายบุคล

       - สรุปการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน และจากระเบียนสะสม

ขั้นที่ 2 การคัดกรองนักเรียน

       - สรุปแบบคัดกรองนักเรียนทั้งชั้นเรียน

ขั้นที่ 3 การส่งเสริมพัฒนา

       - สรุปผลการการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถ

       - ผลการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ตามความสนใจและความสามารถ

       - ตารางการวางแผนการจัดการกิจกรรมโฮมรูมประจำวิชา

ขั้นที่ 4 การป้องกันและการแก้ไขปัญหา

       - สรุปผลการป้องกันและการแก้ไขปัญหา

ขั้นที่ 5 การส่งต่อภายในและภายนอก

       - สรุปการส่งต่อภายในและภายนอก


ĉ
อนุรักษ์ ลาวิลาศ,
7 มิ.ย. 2561 15:51
ĉ
อนุรักษ์ ลาวิลาศ,
5 มิ.ย. 2562 20:17
ĉ
อนุรักษ์ ลาวิลาศ,
13 มิ.ย. 2562 20:47
ĉ
อนุรักษ์ ลาวิลาศ,
13 มิ.ย. 2562 21:00
ĉ
อนุรักษ์ ลาวิลาศ,
13 มิ.ย. 2562 21:02
ĉ
อนุรักษ์ ลาวิลาศ,
13 มิ.ย. 2562 20:59
Comments