ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วัตถุประสงค์ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

        1. เพื่อให้การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน เป็นไปอย่างระบบและมีประสิทธิภาพ

        2. เพื่อให้โรงเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือชุมชน มีการทำงานร่วมกันโดยผ่านกระบวนการทำงานที่มีระบบ พร้อมด้วย เอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบหรือรับการประเมินได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

        1. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา

        2. สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดี และอบอุ่น

        3. นักเรียนรู้จักตนเองและควบคุมตนเองได้

        4. นักเรียนมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

        5. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข


  • แบบประเมินตนเอง (SDQ)ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง


         หมายเหตุ  ครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาสามารถนำไปปริ้นรายงาน ต่อไปได้

  • ฟอร์มบันทึกการเยี่ยมบ้าน  เป็นแบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนักเรียน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz0jNpCqB-mz2VJf1V73j2lzd-nAyI4suMz3u2iYALBB72Ug/viewform?usp=sf_link

  • แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkm86fJH4E6NMSzi3yG7FwJdYoX1d4f6SZH0K88THByx4zFw/viewform


ครูสามารถนำผลการประเมินเป็น pdf ไฟล์ https://drive.google.com/open?id=1fMCCtqtlxIB2I09kKzmoY5EJl7k_r6hh


เอกสารระบบช่วยเหลือนักเรียน

แนวทางการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอำนาจเจริญ

การดำเนินงานตามระบบช่วยเหลือนักเรียน มีแนวทางการดำเนินงานตามขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้น ดังนี้

ขั้นที่ 1 การรู้จักนักเรียนรายบุคล

       - สรุปการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน และจากระเบียนสะสม

ขั้นที่ 2 การคัดกรองนักเรียน

       - สรุปแบบคัดกรองนักเรียนทั้งชั้นเรียน

ขั้นที่ 3 การส่งเสริมพัฒนา

       - สรุปผลการการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถ

       - ผลการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ตามความสนใจและความสามารถ

       - ตารางการวางแผนการจัดการกิจกรรมโฮมรูมประจำวิชา

ขั้นที่ 4 การป้องกันและการแก้ไขปัญหา

       - สรุปผลการป้องกันและการแก้ไขปัญหา

ขั้นที่ 5 การส่งต่อภายในและภายนอก

       - สรุปการส่งต่อภายในและภายนอก


ĉ
อนุรักษ์ ลาวิลาศ,
7 มิ.ย. 2561 15:51
Comments