แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกบริเวณการออกนอกบริเวณโรงเรียน  นักเรียนต้องขออนุญาตต่อกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
  นักเรียนจะออกนอกบริเวณโรงเรียนในระหว่างเรียนได้เมือ

       1. ให้ผู้ปกครองมารับด้วยตนเองโดยแจ้งเหตุที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นักเรียนจะให้แจ้งให้นักเรียนทราบ และ อนุญาตให้ออกพร้อมผู้ปกครอง
       2. นักเรียนนำจดหมายจากผู้ปกครอง ระบุวัน  เวลา  ที่ขอออกนอกบริเวณ  กิจธุระที่ต้องไปทำ  สถานที่จะไป  พร้อมด้วยลายเซนต์ที่แท้จริงของผู้ปกครอง  เพื่อพิจารณาอนุญาตและให้ออกบัตรออกนอกบริเวณแก่นักเรียน
       3. การออกนอกบริเวณเพื่อทำกิจกรรมใด ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นภายนอกโรงเรียน โรงเรียนจะทำหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ และอนุญาตทุกครั้งและจัดให้คุณครูเป็นผู้ดูแลนักเรียนทุกครั้งด้วย
       4.  ในกรณีที่ลืมอุปกรณ์การเรียนสิ่งของ เมื่อมาถึงโรงเรียนทางโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้ออกนอกบริเวณโรงเรียนเพื่อกลับไปเอาสิ่งของนั้น ๆ
 
(คู่มือนักเรียน ครู ผู้ปกครอง โรงเรียนอำนาจเจริญ ปีการศึกษา 2561  หน้า 85)  กรอกข้อมูลคลิ๊กที่นี่ http://gg.gg/ae7hn

     (เฉพาะเจ้าหน้าที่)

หน้าเว็บย่อย (1): report
Comments