บุคลากร


นางระเบียบ  ประทุมวัน
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
นายปราโมท  มารักษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 

1.งานสำนักงาน


นางปุณญทิพย์  รักภูเสนโพธิ์กุล
หัวหน้างานสำนักงาน

2. งานครูที่ปรึกษา/งานระดับชั้น


นางรัชนีกร สุทธิบริบาล
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา/งานระดับชั้น

3.งานเวรประจำวัน

นางสาวศจีรัตน์ อาริยปิติพงษ์
หัวหน้างานเวรประจำวัน
 

4. งานรักษาความปลอดภัย


นายเชษฐา  พันธะนาม
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย

 

5.งานกิจการนักเรียน


นางสุชาวดี  ลาวิลาศ
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

 

6. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


นางสาวสมพร มีมา
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 
 

7. งานส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์


นางวรรณลักษณ์  สุดาชม
หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์

8. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในสถานศึกษา


นายสราวุธ  คูณคณะ
หัวหน้างานแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ

 

9. งานกิจกรรมหน้าเสาธง


นายธนากฤต  โคตรอาษา
หัวหน้างานกิจกรรมหน้าเสาธง

 

10. งานจราจรและวินัยจราจร

นายวาปี ปัสสา
หัวหน้างานจราจรและวินัยจราจร

 
 

11. งานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย


นางปวีณา จินดาแต้สกุล
หัวหน้างานส่งเสริมการปกครองประชาธิปไตย

12. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม


นางนิภารัตน์  ลาภภิญโญ
หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

 
 

13. งานสภานักเรียน


นางแพรวระวี  แก้วบริบัตร
หัวหน้างานสภานักเรียน

14.งานพัฒนาวินัยนักเรียน

นายอนุรักษ์  ลาวิลาศ
หัวหน้างานพัฒนาวินัยนักเรียน15.งาน To Be Number One

นายนคร  วุฒิเสลา
หัวหน้างาน To Be Number One

 


 

ปรับปรุง 25 มิ.ย.64

 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

 

นางระเบียบ  ประทุมวัน            รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายปราโมท  มารักษ์            ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

 

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ประกอบด้วยงานที่รับผิดชอบ  ดังนี้

1. งานสำนักงาน

2. งานครูที่ปรึกษา/งานระดับชั้น

3. งานเวรประจำวัน

4. งานรักษาความปลอดภัย

5. งานกิจการนักเรียน

6. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

7. งานส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์

8. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

9. งานกิจกรรมหน้าเสาธง

10. งานจราจรและวินัยจราจร

11. งานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย

12. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

13. งานสภานักเรียน

14. งานพัฒนาวินัย

15. งาน To Be Number One


คณะกรรมการบริหารงานกิจการนักเรียน    มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1. ร่วมให้คำปรึกษา และรวบรวมจัดทำระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน จัดทำแผนงานฝ่าย กิจการนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายและเกณฑ์การ ประเมินมาตรฐานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
  2. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับแผนภูมิสายงาน กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และพรรณนางานของบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวกับงานบริหารกิจการนักเรียน
  3. ร่วมวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม
  4. ร่วมวางแผนและจัดกิจกรรมดำเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
  5. ร่วมวางแผนและจัดกิจกรรมดำเนินงานแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน
  6. ประสานงานกับบุคลากรในโรงเรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
  7. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานกิจการนักเรียน
  8. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการดำเนินงาน / โครงการต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
  9. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Comments