บุคลากร

นายสมาน  วงแก่น
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนนางพัชรา  ไชยอุตม์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
 

1.งานสำนักงาน

นางสุชาวดี  ลาวิลาศ
หัวหน้างานสำนักงาน

2. งานครูที่ปรึกษา/งานระดับชั้น


นางสาวสมพร  มีมา
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา/งานระดับชั้น

3.งานเวรประจำวัน

นางสาวศจีรัตน์ อาริยปิติพงษ์
หัวหน้างานเวรประจำวัน
 

4. งานรักษาความปลอดภัย


นายเชษฐา  พันธะนาม
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย

 

5.งานกิจการนักเรียน


นางสาวทวีวรรณ  มงคลศิลป์
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

 

6. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


นางสาวสมพร มีมา
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 
 

7. งานส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์


------
หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์

8. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในสถานศึกษา


นายสราวุธ  คูณคณะ
หัวหน้างานแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ

 
 

9. งานกิจกรรมหน้าเสาธง


นายสุมิตร  การินทร์
หัวหน้างานกิจกรรมหน้าเสาธง

10. งานจราจรและวินัยจราจร

นายสำราญ  ไชยกุฉิน
หัวหน้างานจราจรและวินัยจราจร

 
 

11. งานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย

นางสาวศุลีมาศ อุปริวงค์
หัวหน้างานประชาธิปไตย

12. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

นางพัชรา ไชยอุตม์
หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

 
 

13. งานพัฒนาวินััยนักเรียน

นายนคร อรอินทร์
หัวหน้างานพัฒนาวินัยนักเรียน

  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

 

นายสมาน  วงแก่น            รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นางพัชรา  ไชยอุตม์              ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

 

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ประกอบด้วยงานที่รับผิดชอบ  ดังนี้

1. งานสำนักงาน

2. งานครูที่ปรึกษา/งานระดับชั้น

3. งานเวรประจำวัน

4. งานรักษาความปลอดภัย

5. งานกิจการนักเรียน

6. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

7. งานส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์

8. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

9. งานกิจกรรมหน้าเสาธง

10. งานจราจรและวินัยจราจร

11. งานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย

12. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

13. งานพัฒนาวินัยComments